ایده پرداز تکنیک علمی دستگاه:

فیزیوتراپیست اعظم کریمی احمد آبادی

کار شناسی ارشد فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایده پرداز فنی و سازنده دستگاه:

مهندس علی فرخی

☑مخترع دستگاه فریکاتور ( مهندس الکترونیک)

☑ مدیر عامل