دستگاه وكيوم تراپي مدلS1
( پرتابل )

کاربرد این دستگاه بصورت مكش ثابت (نگهداري مكش در كاپ) و بادکش سرد و لغزان می باشد

دستگاه وكيوم تراپي مدل  S2
(کلینیکی)

کاربرد این دستگاه نیز مانند مدل S1

مكش ثابت (نگهداري مكش در كاپ) و بادکش سرد و لغزان میباشد

مشخصات:

معرفی دستگاه وکیوم